PRIVACY VOORWAARDEN AMDE SOLLICITANTEN, PERSONEEL, FLEXWERKERS

In deze privacy voorwaarden leggen wij uit hoe Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V. (hierna: AMDE of wij/ons) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers en medewerkers (jij/jouw).
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning, personeels- en salarisadministratie.

Solliciteren bij AMDE

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om de sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

·       NAW-gegevens

·       E-mailadres

·       Telefoonnummer

·       Curriculum Vitae

·       Motivatiebrief

·       Salarisindicatie

·       Referenties

·       Eventuele overige informatie die jij meestuurt met jouw sollicitatie 

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij ons, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij je alsnog benaderen als een andere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Wanneer wij je geen functie kunnen aanbieden en je geeft daarvoor toestemming, dan kunnen wij jou gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. 

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op openbaar toegankelijke registers, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen we je om je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. 

In dienst bij AMDE

Indien je in dienst bij ons bent, dan dienen wij persoonsgegevens te verwerken om onze afspraken uit de arbeidsovereenkomst na te kunnen komen. 


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

·       NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;

·       geboortegegevens, leeftijd, geslacht (m/v/x);

·       cv, informatie over opleiding, stages en werkervaring;

·       gegevens over trainingen, cursussen en opleidingen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

·       financiële gegevens (zoals rekeningnummer, salaris, arbeidsvoorwaarden en (indien van toepassing) btw informatie; 

·       gegevens over jouw beschikbaarheid en verlof;

·       andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

·       een pasfoto - op vrijwillige basis.

·       je nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;

·       overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

·       (indien van toepassing) gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de  inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens tot twee jaar na einde dienstverband. Sommige gegevens bewaren wij langer in het geval van juridische claims en/of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).


Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

·       (correct en duidelijk) met je te kunnen communiceren;

·       je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);

·       jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);

·       een werknemersrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

·       onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

·       de benodigde acties en administratie uit te voeren;

·       ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;

·       jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;

·       jouw loopbaan te begeleiden;

·       voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

·       kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

·       aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;

·       als we een werknemersrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving; en

·       jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze communicatie te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Als algemeen uitgangspunt verwerken wij enkel bijzondere persoonsgegevens (o.a. informatie over jouw achtergrond) indien dit wettelijk is toegestaan of indien wij hiertoe verplicht zijn (om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving). In uitzonderingsgevallen verzamelen wij dergelijke persoonsgegevens in lijn met ons gerechtvaardigde belang of indien jij ons hier toestemming voor hebt gegeven. 

Delen van gegevens met derde partijen

AMDE deelt jouw gegevens met derde partijen indien dit wettelijk is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

·       wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

·       dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;

·       jij hier toestemming voor geeft;

·       wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

·       wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

·       andere Live Nation bedrijven

·       Cookie leveranciers

·       IT-leveranciers en -dienstverleners

·       Ons gehost e-commerce platform

·       Online tools voor examinering en evaluatie

·       Bezorgdienst

·       Betaling dienstverleners (en incassobureau)

·       Consultants

Aangezien AMDE als onderdeel van de Live Nation groep op mondiaal niveau opereert, kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens delen met partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen dit alleen doen op het moment dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens in het betreffende land. Hierbij zullen wij gebruik maken van een van de onderstaande mechanisme:

·       Modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie

·       Bindende bedrijfsregels

·       Bindende regels voor zakelijke verwerkers

Beveiliging

AMDE neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

·       logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;

·       fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;

·       encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;

·       organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

·       beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;

·       doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

·       Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

·       Recht op inzage: je hebt het recht jouw persoonsgegevens die wij verwerken, in te zien.

·       Recht op rectificatie: je hebt het recht jouw persoonsgegevens die wij verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

·       Recht om jouw toestemming in te trekken: indien wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat jij daarvoor toestemming hebt gegeven, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.

·       Recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens door AMDE.

·       Recht op verwijdering: je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens die wij verwerken te verwijderen.

·       Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.

·       Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Dit betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij jou vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier hebben geholpen, of op een onjuiste wijze jouw persoonsgegevens verwerkt, dan heb je ook het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

AMDE heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website www.werkenbijziggodome.nl worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Indien je een van jouw rechten wenst uit te oefenen, een vraag heeft of een klacht hebt dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die te vinden zijn op onze website (www.ziggodome.nl) of via [email protected]